Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0365.29.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0369.74.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0343.58.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0784.73.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0797.00.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0792.76.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0783.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0792.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0785.70.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0793.76.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0797.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0786.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0797.58.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0786.69.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0793.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0797.69.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0797.44.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0797.96.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0793.79.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0783.66.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0783.67.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0785.83.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.91.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0797.67.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0783.27.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0797.49.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0793.48.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0786.25.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0794.40.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0797.65.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0792.57.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0785.89.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0898.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0794.88.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0785.22.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0896.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0785.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0783.36.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0786.31.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0786.11.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0798.85.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0793.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0794.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0786.63.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0797.18.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0937.85.2012 Mobifone 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0792.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0799.76.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0785.66.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0785.47.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0785.74.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0785.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0798.64.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0786.14.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0792.71.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0798.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0937.63.2012 Mobifone 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0797.97.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0792.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0783.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0786.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0786.15.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0797.76.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0783.24.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0786.06.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0798.28.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0783.39.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0799.96.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0793.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0785.49.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0792.51.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0785.19.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0798.55.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0799.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0783.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0792.42.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0785.64.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0797.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0785.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0785.53.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0797.42.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0786.61.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0797.19.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0783.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0793.82.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0786.26.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0785.50.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0785.78.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0933.7.2.2012 Mobifone 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0797.83.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0786.29.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0797.99.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0783.58.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0792.88.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0785.14.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0798.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0797.78.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0785.84.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0937.58.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0798.25.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0793.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0783.61.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0939.1.3.2012 Mobifone 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0907.212.012 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0939.06.2012 Mobifone 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0932.80.2012 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 09.31.06.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0899.07.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0907.8.1.2012 Mobifone 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 09.01.03.2012 Mobifone 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0899.002.012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0939.1.1.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0947.222012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0855.68.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0911.19.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0916.33.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 083.555.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0913.93.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0829.05.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0949.79.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 0824.04.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 0812.05.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0912.362.012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0912.03.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

DMCA.com Protection Status